Product governance dle MIFID II

MIFID II zavedl pro OCP nový okruh povinnsotí – product governance neboli řízení produktů. Prodcut governance (PG) má dvě stránky -jendak se promítá do vnitřních pravidel OCP, jednak do pravidel jednání ve vztahu ke klientům. MIFID II pak dále  stanoví pravidla pro OCP vytvářející investiční nástroje (IN) a pro OCP nabízející IN. Pokud jde o vnitřní …

Continue reading ‘Product governance dle MIFID II’ »

Pobídky dle MIFID II

MIFID II zpřesňuje dosavadní úpravu tzv. pobídek. Pobídka je peněžitá nebo nepeněžitá výhoda, která plyne od třetí osoby nebo třetí osobě, a která může vést k porušení povinnosti OCP jednat v nejlepším zájmu klientů. Pobídka je tedy principiíálně něco nepřípustného, jelikož součástí deifinice pobídky, je že se jedná o výhodu, která může vést k porušení …

Continue reading ‘Pobídky dle MIFID II’ »

Informování klientů obchodníkem s cennými papíry dle MIFID II

Novela zákona o kapitálovém trhu (ZKPT) v návaznosti na přijetí směrnice MIFID II s účinností od 3.1.2018 zpřísňuje pravidla pro informování klientů obchodníkem  s cennými papíry (OCP). Jednou ze základních povinností OCP je informovat klienta o službách, které mu hodlá poskytnout (EX ANTE) a o službách, které mu poskytl (EXPOST). OCP je před poskytnutím služby …

Continue reading ‘Informování klientů obchodníkem s cennými papíry dle MIFID II’ »

Konfiskace

Veřejnosti možná poněkud unikla poněkud nenápadná novela trestníh ozákona, umožňující rozsáhlé konfiskace majetku, ato nejen osobě, která byla odsouzena, ale též obžalovaným, kteří odsouzení nebyli, a případně též třetím osobaám. Novela vychází z tzv. konfiskačí směrnice EU. Podle §  102a ZT soud může uložit zabrání části majetku pachateli, který byl uznán vinným úmyslným trestným činem, …

Continue reading ‘Konfiskace’ »

Co je to veřejná nabídka?

V poměrně  nedávné minulosti došlo k liberalizaci vydávání korporátních dluhopisů. Dnes každá korporace může přistoupit k vydání korporátních dluhopisů jakožto nástroje financování své činnosti, a to  bez souhlasu ČNB. Postačí splnit několik zákonných  požadavků. Potíž nastává v okamžiku, pokud obchodní korporace chce takové dluhopisy nabízet veřejnosti. Pro veřejnou nabídku investičních cenných papírů (a dluhopis je investiční …

Continue reading ‘Co je to veřejná nabídka?’ »

MIFID II se odkládá o rok

Evropská komise navrhla odložit o rok účinnost  revidované směrnice o trzích finančních nástrojů – MIFID II. Podle Komise je to vyvoláno zejména výjimečnými technickými obtíženi při implementaci jak ze strany regulátorů tak ze strany účastníků trhu. Nový termín účinnosti je 3.1.2018. Důvodem je zejména množství technických předpisů, k jejichž vydání byla pověřena ESMA. Odklad nebude …

Continue reading ‘MIFID II se odkládá o rok’ »

Přísnost musí být – MIFID II a nové sankce pro členy orgánů

Novela ZKPT, jejíž cílem je přizpůsobit vnitrostátní právní úpravu novým předpisům EU (zejména MIFID II) která je v současné době v parlamentu a čeká na schválení, přichází s průlomovou úpravou sankcí. Tato úprava je průlomová jednak tím, že zavádí sankce za přestupky přímo členům orgánům právnických osob podléhajícím regulaci, a jednak tím, že pokuty jsou …

Continue reading ‘Přísnost musí být – MIFID II a nové sankce pro členy orgánů’ »

Neskutečně skutečný majitel

Novela Zákona o právní špinavých peněz (zákon 253/2008) přinese povinnost zapsat do příslušné evidence právnických osob fyzickou osobu, která je skutečným majitelem práv v této osobě. Skutečným vlastníkem bude podle definice obsažené v tomto zákoně fyzická osoba. která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřeneckém fondu …

Continue reading ‘Neskutečně skutečný majitel’ »

Konec investičních zprostředkovatelů v Čechách?

Od roku 2017 má platit rozsáhlá novela Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Novela má zejména implementovat směrnici MIFID II. Tato směrnice spolu se souvisejícími evropskými předpisy výrazně prohlubuje regulaci kapitálového trhu a profesionálů na něm působícím. Získat oprávnění investičního zprostředkovatele a poskytovat investiční služby bylo doposud poměrně snadné. Postačilo získat registraci k této činnosti. …

Continue reading ‘Konec investičních zprostředkovatelů v Čechách?’ »

hyperaktivní poradenství nebo portfolio management?

Před několika lety uložila ČNB jednomu obchodníkovi vysokou pokutu, za to, že prostřednictvím svých investičních zprostředkovatelů působil na své klienty, aby prováděli pro sebe nevýhodné transakce přičemž jediným cílem obchodníka mělo být inkaso provizí z takovýchto obchodů. ĆNB konstatovala, že obchodník formou rafinované telefonické sugesce vykonával kontrolu nad účty svých klientů, takže fakticky vzato neobchodovali …

Continue reading ‘hyperaktivní poradenství nebo portfolio management?’ »