hyperaktivní poradenství nebo portfolio management?

Před několika lety uložila ČNB jednomu obchodníkovi vysokou pokutu, za to, že prostřednictvím svých investičních zprostředkovatelů působil na své klienty, aby prováděli pro sebe nevýhodné transakce přičemž jediným cílem obchodníka mělo být inkaso provizí z takovýchto obchodů. ĆNB konstatovala, že obchodník formou rafinované telefonické sugesce vykonával kontrolu nad účty svých klientů, takže fakticky vzato neobchodovali tito klienti, nýbrž obchodoval vlastně obchodník sám. Uvedený výklad ČNB pak přijaly i některé soudy ve sporech o náhradu škody, které vedou klienti s obchodníkem v civilním řízení. Takový postup, kdy obchodník, který spravuje majetek klienta,  obchoduje na účtu klienta ke svému prospěchu a ke škodě klienta, se nazývá churning.

Portfolio management je samostatná investiční služba upravená v ZPKT. Podle výkladu ČNB a také některých soudů lze za portfolio management nejen situaci, kdy obchodník spravuje majetek klienta na základě výslovně uzavřené smlouvy, ale taktéž za situace, kdy klient má sice formálně uzavřenou komisionářskou smlouvu, podle které obchoduje sám, na základě svých vlastních pokynů, avšak fakticky se vzdává vlastního uvažování a vše nechává na obchodníkovi. To znamená že vedle formální správy portfolia je tu také faktická správa portfolia (typický příklad konverze právního úkonu: strany sice uzavřely komisionářskou smlouvu, avšak zamýšlely provádět správu portfolia)

Zdá se však, že Nejvyšší soud ve svém posledním rozhodnutí týkající se této problematiky, tak daleko jít nechtěl. NS totiž konstatoval, že v daném případě, i kdyby vedle stávajícího komisionářského vztahu  poskytoval službu investiční poradenství – nebylo možné po obchodníkovi (investičním zprostředkovateli)  požadovat, aby průběžně pečoval o klientovo portfolio – v takovém případě by se totiž už jednalo o jinou investiční službu – o správu portfolia. NS se tedy – zdá se – zdráhá konstruovat vedle formální správy portfolia také faktickou správu, byť by takový přistup byl veden snahou po vyšší ochraně spotřebitele. Uvidíme co přinese další vývoj  případu.