Co je to veřejná nabídka?

V poměrně  nedávné minulosti došlo k liberalizaci vydávání korporátních dluhopisů. Dnes každá korporace může přistoupit k vydání korporátních dluhopisů jakožto nástroje financování své činnosti, a to  bez souhlasu ČNB. Postačí splnit několik zákonných  požadavků. Potíž nastává v okamžiku, pokud obchodní korporace chce takové dluhopisy nabízet veřejnosti. Pro veřejnou nabídku investičních cenných papírů (a dluhopis je investiční cenný papír) platí poměrně přísná pravidla a ČNB dodržování těchto pravidel přísně postihuje.

Především je třeba vyjasnit si, co je to veřejná nabídka investičního cenného papíru. Definice veřejné nabídky je značně široká. Podle § 34 odst. 1 ZPKT a za veřejnou nabídku považuje každé sdělení, které umožňuje investorům učinit investiční rozhodnutí ve vztahu k nabízeným cenným papírům. Především musí jít tedy o sdělení určené širší veřejnosti, toto sdělení musí obsahovat dostatečné informace k nabízeným cenným papírům, a na základě těchto informací musí být možno učinit investiční rozhodnutí. Aby bylo možno učinit investiční rozhodnutí, má se za to, že sdělení musí obsahovat alespoň identifikaci CP, identifikaci emitenta a cenu. Pokud sdělení obsahuje tyto informace, lze usuzovat, že půjde o veřejnou nabídku.