Konec investičních zprostředkovatelů v Čechách?

Od roku 2017 má platit rozsáhlá novela Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Novela má zejména implementovat směrnici MIFID II. Tato směrnice spolu se souvisejícími evropskými předpisy výrazně prohlubuje regulaci kapitálového trhu a profesionálů na něm působícím.

Získat oprávnění investičního zprostředkovatele a poskytovat investiční služby bylo doposud poměrně snadné. Postačilo získat registraci k této činnosti. Novela ZPKT tento stav podstatně změní.  Nově budou muset IZ získat od ČNB licenci. Licence bude udělována ve správním řízení. ČNB bude mít k vydání licence lhůtu 3 měsíce ode dne, kdy obdrží bezchybnou žádost. To znamená, že pokud ČNB shledá, že žádost neobsahuje některé náležitosti, vyzve žadatele k doplnění, a dokud neobdrží žádost, která z jejího hlediska nebude bezchybná, nepočne tato lhůta plynout. Dále podmínky pro získání licence budou mnohem přísnější a prakticky se budou blížit podmínkám, které musí splnit obchodník, který hodlá poskytovat investiční služby v minimálním rozsahu.  Dále platnost licence bude omezena na dobu jednoho roku, a to tak, že na každý rok trvání licence bude třeba zaplatit licenční poplatek. Tím dojde automaticky k prodloužení licence. Pokud nebude poplatek včas zaplacen, licence IZ zanikne. Poplatková povinnost se má vztahovat i na existující registrované IZ. Novela sice nepředpokládá přelicencování (jak tomu bylo v minulosti u obchodníků s cennými papíry), nicméně v přechodných ustanoveních přikazuje stávajícím IZ přizpůsobit své poměry novému zákonu do 3.1.2017 (to je den kdy by měl poprvé aplikován MIFID II v jednotlivých členských státech). Vzhledem k tomu, že podmínky pro nové IZ jsou mnohem přísnější, budou muset stávající IZ provést celou řadu změn, a pokud je v uvedené lhůtě neprovede, bude mu ČNB registraci moci odejmout. V téže lhůtě budou muset stávající IZ zaplatit licenční poplatek na následující rok a sjednat pojištění odpovědnosti (to je ostatně značně vysoké).

A to nejzajímavější nakonec. Podle § 30d navrhované novely zavazuje protiprávní čin IZ i tehdy pokud jednal jména obchodníka s cennými papíry (případně jiné finanční instituce). To znamená, že protiprávní jednání se přičítá nikoli obchodníkovi, nýbrž IZ. Pokud však obchodník IZ nepečlivě vybral nebo na něho nedostatečně dohlížel, pak obchodník ručí ze zákona za závazek IZ k náhradě škody. Přitom se nepoužije § 2914 NOZ