Konfiskace

Veřejnosti možná poněkud unikla poněkud nenápadná novela trestníh ozákona, umožňující rozsáhlé konfiskace majetku, ato nejen osobě, která byla odsouzena, ale též obžalovaným, kteří odsouzení nebyli, a případně též třetím osobaám. Novela vychází z tzv. konfiskačí směrnice EU.

Podle §  102a ZT soud může uložit zabrání části majetku pachateli, který byl uznán vinným úmyslným trestným činem, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně čtyři léta, nebo trestným činem neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230), opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231), pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži (§ 257), pletich při veřejné dražbě (§ 258), nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 odst. 2 až 4, šíření toxikomanie (§ 287), podplacení 4 (§ 332) nebo nepřímého úplatkářství (§ 333), pokud pachatel takovým trestným činem pro sebe nebo pro jiného získal nebo se snažil získat majetkový prospěch a soud má za to, že určitá část jeho majetku je výnosem z trestné činnosti vzhledem k tomu, že hodnota majetku, který pachatel nabyl nebo převedl na jinou osobu nebo do majetku ve svěřenském fondu v době nejdéle 5 let před spácháním takového trestného činu, v době jeho páchání nebo po jeho spáchání, je v nepoměru k příjmům pachatele nabytým v souladu se zákonem nebo byly zjištěny jiné skutečnosti odůvodňující takový závěr.

Soud může uložit zabrání části majetku jiné osobě než pachateli ve vztahu k věci, která by jinak mohla být zabrána pachateli , pokud pachatel takovou věc převedl a) na jakoukoli jinou jinou osobu bezplatně nebo za nápadně výhodných podmínek a tato osoba věděla nebo mohla vědět, že na ni takovou věc převedl z toho důvodu ,aby se vyhnul jejímu zabrání, nebo že taková věc byla získána v rozporu se zákonem – tj. soud musí prokázat výhodné podmínky (oproti trhu) a nedbalost na straně nabyvatele, a to buď ohledně motivu převodce (aby se vyhnul zabrání) nebo vědomosti převodce (nezákonnost získání věci) b) na osobu blízkou c) na právnickou osobu (kde má sám nebo ve spojení s osobami blízkými většinovou majetkovou účast, většinový podíl, nebo rozhodující vliuv na řízení a zároveň pachatel tuto věc bezplatně nebo za nápadně výhodných podmínek užívá c) do svěřenského fondu d) nabyl do společného jmění manželů

Soud při určení části majetku, jejíž zabrání ukládá, stanoví konkrétní věci podléhající zabrání. Pokud byl zjištěn hrubý nepoměr mezi hodnotou majetku a příjmy pachatele nabytými v souladu se zákonem ve sledovaném období, může takto určit jakékoli věci pachatele v hodnotě až do výše zjištěného hrubého nepoměru.

Není-li známo, kde se věci, které by mohly být zabrány, nacházejí, nebo jejich zabrání není vhodné zejména s ohledem na práva třetích osob, anebo jestliže ten, komu mohla být věc zabrána, ji před rozhodnutím o zabrání zničí, poškodí, zcizí, nebo její zabrání jinak zmaří, může soud uložit zabrání náhradní hodnoty, včetně peněžité částky, až do výše, která odpovídá hodnotě takové věci. Hodnotu věci, jejíž zabrání mohl soud uložit, soud stanoví na základě odborného vyjádření nebo znaleckého posudku.