Neskutečně skutečný majitel

Novela Zákona o právní špinavých peněz (zákon 253/2008) přinese povinnost zapsat do příslušné evidence právnických osob fyzickou osobu, která je skutečným majitelem práv v této osobě. Skutečným vlastníkem bude podle definice obsažené v tomto zákoně fyzická osoba. která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřeneckém fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Tak v případě obchodních korporací bude za skutečného majitele považována 1) fyzická osoba, která sama nebo společně  s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25% hlasovacích práv v této obchodní korporaci nebo má větší než 25% podíl na základním kapitálu, 2) fyzická osoba která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1) , dále 3) fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25% zisku z této obchodní korporace nebo konečně 4) fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, pokud obchodní korporace nemá skutečného majitele nebo jej nelze určit podle výše uvedených pravidel.

Skutečný majitel se bude zapisovat u právnických osob a entit jim naroveň postaveným do veřejného rejstříku, v případě obchodních korporací do obchodního rejstříku. Nicméně ačkoli obchodní rejstřík je z podstaty věci seznamem veřejným, údaje o skutečných majitelích mají být neveřejné. Informace z této nově vytvořené neveřejné části obchodního rejstříku budou moci získat  jednak ona zapsaná osoba, a jednak příslušné orgány (soudy, policie, finanční úřady apod.)

Právnické osoby budou povinny údaje o skutečných majitelích průběžně aktualizovat.

Pokud údaj o skutečném majiteli nebude v příslušném rejstříku obsažen, nebo pokud budou o správnosti těchto údajů pochybnosti, pak bude právnická osoba na žádost v zákoně uvedených orgánů (jsou to tytéž orgány, které mají právo na informace z evidence o skutečných majitelích) povinna sdělit, kdo je skutečným majitelem, a uvést podklady směřující k ověření jeho totožnosti.

Časté bývají případy, kdy jako majitel podílu je uvedena zahraniční právnická osoba. Pokud jednatel právnické osoby nebude schopen sdělit, které fyzické osoby stojí za právnickou osobou zapsanou jako majitelem podílů, pak se uplatní domněnka uvedená v bodě 4) totiž že skutečným vlastníkem podílů je sám jednatel, i kdyby jím ve skutečnosti nebyl.  To může mít velmi závažné následky např. v oblasti daní, případně v oblasti předpisů o prokazování původu majetku.