Product governance dle MIFID II

MIFID II zavedl pro OCP nový okruh povinnsotí – product governance neboli řízení produktů. Prodcut governance (PG) má dvě stránky -jendak se promítá do vnitřních pravidel OCP, jednak do pravidel jednání ve vztahu ke klientům. MIFID II pak dále  stanoví pravidla pro OCP vytvářející investiční nástroje (IN) a pro OCP nabízející IN.

Pokud jde o vnitřní pravidla pro OCP vytvářející IN:

OCP je povinen zavést, udržovat a uplatňovat postupy pro scvalování jím vytvořených produktů. Tyto postupy je OCP povinen průběžně ověřovat a hodnotit. Postupy musí a) určit cílový trh b) posoudit veškerá rizika pro cílový trh c) zajistit soulad prodejní strategie s cílovým trhem. V souvislosti s uvedenými postupy je OCP povinen zajistit organizační uspořádání (zázemí) pro pro vytváření IN b) řízení střetu zájmů a dodržování pravidle odměňování při vytváření IN c) vyhodnocování nákladů a poplatků  spojených s příslušným IN a d) zajištění, že IN nebude poškozovat klienty a ohrožovat integritu trhu. OCP musí průběžně ověřovat a hodnotit nabízení IN, přičemž musí zohdlenit všechny události, které by mohly významně ovlivnit potenciální rizika pro cílový trh. OCP, který IN vytváří musí také spolupracovat a podporovat OCP, který IN nabízí klientům.

Pokud pak jde o vnitřní pravidla pro OCP nabízející IN, který sám nevytváří, platí že, musí zavést, udržovat a uplatňovat vhodné postupy k získávání inforamcí o produktech od jejich tvůrců.

OCP musí dodržovat z pohledu PG následující vnější pravidla (ve vztahu ke klientům).

Pokud je OCP tvůrcem produktu, musí zajistit,aby IN byl vytvořen a nabízen způsobem, který odpovídá potřebám cílového trhu.

Pokud  OCP produkt nabízí, musí tomuto IN jednak sám rozumět (odbornost). Dále musí posoudit, zda IN odpovídá potřebám cílového trhu (určení cílového trhu)  V rámci toho je povinen zajistit, aby při poskytování služeb neodměňoval nebo nehodnotil výkonnost svých pracovníků a VZ způsobem, který vede k píorušení povinnosti jednat v nejlepším zájmu klientů (střet zájmů, odměňování, pobídky). Zejména je nesmí prostřednictvím odměny pobízet k nabízení nevhodný IN. Pokud OCP posyktuje nezávislé poradenství, musí posoudit dostatečné množství IN a nesmí se při nabízení omezit na nabízení IN, které vytvořil on sám nebo osoba, pro kterou distribuci uvedeného IN  provádí