Zdanění dividend v EU nově

Dne 27.1.2015 byla přijata směrnice 2015/121, kterou se novelizuje směrnice 2011/96/EU o společném systému  zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států EU. Novela reaguje na různé způsoby zneužívání osvobození od zdanění dividend, zejména pak na tzv. hybridní úvěry. Při hybridním úvěru mateřská společnost poskytovala dceřiné společnosti úvěr, dceřiná společnost uplatňovala úroky z úvěrů jako náklad, následně pak úvěr byl konvertován v podíl na zisku a mateřská společnost inkasovala osvobozenou dividendu, Docházelo tedy jednak k osvobození příjmu z dividend na úrovni mateřské společnosti, jednak k snížení základů daně dceřiných společností. Takový postup se jevil orgánům EU jako zneužití práva, a proto přistoupil k novelizaci směrnice.

Zajímavé je především to, že novela směrnice, ačkoli byla podnícena problémem hybridních úvěrů, zakazuje do budoucna veškerá zneužití daňových výhod poskytovaných původní směrnicí. Novelizovaná směrnice stanoví v článku 1 odst. 2, že členské státy nepřiznají výhody ze směrnice  operaci nebo sledu operací , které s přihlédnutím ke všem  skutečnostem a okolnostem nejsou skutečné, neboť hlavním důvodem nebo jedním z hlavních důvodů jejich uskutečnění bylo získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel směrnice.