Informování klientů obchodníkem s cennými papíry dle MIFID II

Novela zákona o kapitálovém trhu (ZKPT) v návaznosti na přijetí směrnice MIFID II s účinností od 3.1.2018 zpřísňuje pravidla pro informování klientů obchodníkem  s cennými papíry (OCP).

Jednou ze základních povinností OCP je informovat klienta o službách, které mu hodlá poskytnout (EX ANTE) a o službách, které mu poskytl (EXPOST).

OCP je před poskytnutím služby povinen poskytnout přiměřené ifnormace  o své osobě, o investičních službách ,které poskytuje a o investičních nástrojích, kterých se má služby týkat (produkt), o navrhovaných strategiích investování (pokud OCP klientovi nějaké strategie navrhuje) o převodních místech (trhy, kde se obchod má uskutečnit) a o nákladech a souvisejících úplatách.

Informace o produktech musí zahrnovat informaci o rizicích s těmito produkty spojenými a dále pak informaci o tom, zda je určitý produkt, jaké kategorii klientů je produkt určen (profesionálové nebo neprofesionálové) a také kterému cílovému trhu je produkt určen. Pojem kategorie klienta a cílový trh se značně liší. Zatímco kategorie  klienta je zavedený pojem (profesionál versus neprofesionál), cílový trh je nový pojem vycházející z MIFID II a označuje skupinu klientů, pro který je určitý produkt vhodný (tzv. product governance)

Informace o nákladech se podává souhrnně, na žádost klienta pak rozepsaná na jednotlivé položky.

Dále má OCP speciální informační povinnosti ve vztahu k některým službám.

Speciální povinnosti platí zejména pro službu poradenství: OCP musí klienta předem informovat, zda klientovi  poskytuje tzv. nezávislé nebo závislé poradenství. zda je poradenství omezeno na investiční nástroje (IN) vydané nebo vytvořřené tímto OCP nebo osobami s úzkým propojením nebo s osobami s úzkými právními nebo ekonomickými vztahy k OCP, a zda bude pravidelně provádět vyhodnocení vhodnosti produktu pro klienta.  Tyto informace nemusí OCP  klientovi poskytnout, pokud je služba poskytována jako součást složeného produktu, na který se vztahují jiné předpisy a tyto předpisy ukládají srovnatelné povinnosti. Pžed poskytováním poradenství musí obchodník dále poskytonout klientovi prohlášení o vhodnosti (Pokud je smlouva uzavírána na dálku, lze se souholasem kleitna toto porhlášení poskytnout dodatečně)

Další speciální informační povinnsotí obchodníka vůči kleintovi je povinnost informovat o pobídkách  – o jejich existenci, povaze a výši.

Nabízí-li OCP klientovi službu jako součást složeného produktu, je povinen klienta informovat předem o tom, které součásti složeného produktu lze sjednat samostatně a jaká je úplata za tyto součásti, jsou -li sjednány samostatně. Zároveń popíše klientovi rizika, která vyplývají z produktu jako celku a zjeho částí.

OCP je povinen dodržovat informační povinnosti vyplývající z  NOZ (§ 1843) v souvislosti s uzavíráním služby o finančních službách.ČNB je oprávněna dodržování těchto povinností kontrolovat.

Vedle informačních povinností které OCP má vůči klientovi PŘED poskytnutím služby, má rovněž povinnsoti PO poskytunutí služby. Obecně je OCP  povinen poskytovat klientovi přiměřené informace o psokytnutých službách. Informaci o nákladech je povinen OCP poskytnotu kleintovi alespoň jednou ročně. Pro určité služby platí opět speciální informační povinnosti. Poskytuje-li OCP službu obhosopdařování portfolia (PM) nebo investiční poradenství (IA), musí informace obsahovat aktualizované prohlášení obchodníka o tom, jak investice vyhovují preferencím, cílům a dalším charakteristikám neprofesionálního klienta.