Product governance dle MIFID II

MIFID II zavedl pro OCP nový okruh povinnsotí – product governance neboli řízení produktů. Prodcut governance (PG) má dvě stránky -jendak se promítá do vnitřních pravidel OCP, jednak do pravidel jednání ve vztahu ke klientům. MIFID II pak dále  stanoví pravidla pro OCP vytvářející investiční nástroje (IN) a pro OCP nabízející IN. Pokud jde o vnitřní …

Continue reading ‘Product governance dle MIFID II’ »

Pobídky dle MIFID II

MIFID II zpřesňuje dosavadní úpravu tzv. pobídek. Pobídka je peněžitá nebo nepeněžitá výhoda, která plyne od třetí osoby nebo třetí osobě, a která může vést k porušení povinnosti OCP jednat v nejlepším zájmu klientů. Pobídka je tedy principiíálně něco nepřípustného, jelikož součástí deifinice pobídky, je že se jedná o výhodu, která může vést k porušení …

Continue reading ‘Pobídky dle MIFID II’ »

Informování klientů obchodníkem s cennými papíry dle MIFID II

Novela zákona o kapitálovém trhu (ZKPT) v návaznosti na přijetí směrnice MIFID II s účinností od 3.1.2018 zpřísňuje pravidla pro informování klientů obchodníkem  s cennými papíry (OCP). Jednou ze základních povinností OCP je informovat klienta o službách, které mu hodlá poskytnout (EX ANTE) a o službách, které mu poskytl (EXPOST). OCP je před poskytnutím služby …

Continue reading ‘Informování klientů obchodníkem s cennými papíry dle MIFID II’ »

hyperaktivní poradenství nebo portfolio management?

Před několika lety uložila ČNB jednomu obchodníkovi vysokou pokutu, za to, že prostřednictvím svých investičních zprostředkovatelů působil na své klienty, aby prováděli pro sebe nevýhodné transakce přičemž jediným cílem obchodníka mělo být inkaso provizí z takovýchto obchodů. ĆNB konstatovala, že obchodník formou rafinované telefonické sugesce vykonával kontrolu nad účty svých klientů, takže fakticky vzato neobchodovali …

Continue reading ‘hyperaktivní poradenství nebo portfolio management?’ »

Co přinese MIFID II

V roce 2014 vydala EU nové předpisy upravující investiční služby a trhy investičních nástrojů, a to směrnici MIFID II a nařízení MIFIR. Tyto předpisy nahradí stávající MIFID z roku 2004. Vedle toho budou vydány prováděcí předpisy ve formě nařízení Evropské komise a také nové typy legislativních katů – obecné pokyny ESMA a EBA.  Nová úprava …

Continue reading ‘Co přinese MIFID II’ »